บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด (โรงงานวังน้อย) เป็นบริษัท ในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม สายอุปกรณ์การเกษตร บริษัทฯ ได้ขยายฐานการผลิตจาก บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ สู่จังหวัดพระนครศรีอยุธา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-66-7/49 อย. บนเนื้อที่ 74 ไร่ 1งาน 17 ตารางวา เริ่มดำเนินกิจการส่วนขยาย ตั้งแต่ 14 มีนาคม 2548 จนถึงปัจจุบัน รวม 6 ปี
          โดยจัดแบ่งสายการผลิตอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อสะดวกในการให้บริการ และการจัดการ รวมถึงการนำเครื่องจักรให้ทันสมัย ที่มีความปลอดภัยกับพนักงานและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จึงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
          บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานด้านคุณภาพและด้านสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2550 ระบบมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ISO9001:2008 และISO14001: 2004
          บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีชั้นนำ และเป็นผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย รวมถึงการบริการ ที่ครบวงจร ด้วยทีมงานขาย และทีมงานติดตั้ง ที่คอยดูแลลูกค้า ในภาคพื้นเอเชีย โดยเรามุ่งหวังที่จะช่วยให้ผู้ดำเนินธุรกิจปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตไปพร้อมๆ กับการมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพสำหรับผู้บริโภคสืบต่อไป
 
     
 
   
 
 
 
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำธุรกิจอุปกรณ์การเกษตรในภูมิภาคเอเชีย
เป็นเลิศด้านสินค้า และเทคโนโลยีอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์
ในด้านการผลิต จำหน่าย และให้บริการ
 
 
     
 
บริษัทฯ ได้รับการรับรอง และรางวัลต่างๆมากมาย อาทิเช่น
 
• สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ระดับจังหวัด ประจำปี 2555-2556
• สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ระดับจังหวัด ประจำปี 2552
• โรงงานอุตสาหกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปี 2553
• สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจากกระทรวง
อุตสาหกรรม ประจำปี 2551
• สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำปี 2551-2552