ลำดับ ตำแหน่ง เพศ วุฒิการศึกษา สาขา จำนวน(อัตรา)
1 จป.วิชาชีพ ชายและหญิง ปริญญาตรี ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแ 1
2 ช่างเทคนิค ชาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างกลโรงงาน,ไฟฟ้า,ช่างยนต์ 4
3 พนักงานขาย ชาย ปริญญาตรี สัตวบาล,สัตวศาสตร์,การตลาด-ขาย 2
4 พนักงานฝ่ายผลิต[เชื่อม,พลาสติก ชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - 9
5 ช่างไฟฟ้า [ประจำไชต์งาน] ชาย ปวส. ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ 1
6 พนักงานเขียนแบบ ชาย ปวส. เครื่องกล , อุตสาหกรรม , ยานยน 1
7 พนักงานคลังสินค้า ชาย ปวช. - ปวส. - 5
8 วิศวกรไฟฟ้า ชาย ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 1