บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด (โรงงานวังน้อย) เป็นบริษัท ในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม สายอุปกรณ์การเกษตร บริษัทฯ ได้ขยายฐานการผลิตจาก บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ สู่จังหวัดพระนครศรีอยุธา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-66-7/49 อย. บนเนื้อที่ 74 ไร่ 1งาน 17 ตารางวา เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2508 จนถึงปัจจุบัน

โดยจัดแบ่งสายการผลิตอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อสะดวกในการให้บริการ และการจัดการ รวมถึงการนำเครื่องจักรให้ทันสมัย ที่มีความปลอดภัยกับพนักงานและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จึงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานด้านคุณภาพและด้านสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2550 ระบบมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ISO 9001 และ 14001

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีชั้นนำ และเป็นผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย รวมถึงการบริการ ที่ครบวงจร ด้วยทีมงานขาย และทีมงานติดตั้ง ที่คอยดูแลลูกค้า ในภาคพื้นเอเชีย โดยเรามุ่งหวังที่จะช่วยให้ผู้ดำเนินธุรกิจปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตไปพร้อมๆ กับการมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพสำหรับผู้บริโภคสืบต่อไป

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำธุรกิจอุปกรณ์การเกษตรในภูมิภาคเอเชีย เป็นเลิศด้านสินค้า และเทคโนโลยีอุปกรณ์การเลี้ยง"


การรับรอง

บริษัทฯ ได้รับการรับรอง และรางวัลต่างๆมากมาย อาทิเช่น
• สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด ประจำปี 2555-2556
• สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด ประจำปี 2552
• โรงงานอุตสาหกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2553
• สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจากกระทรวง อุตสาหกรรม ประจำปี 2551
• สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2551-2552

website counter