ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL กลุ่มงานที่ดูแล
1 คุณประเสริฐ จันตะคุณ

083-989-5948

prasert.cha@kspthailand.com

บริการติดตั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน

2 คุณเจริญ กุลวงษ์ 083-989-5950 charoen.kul@kspthailand.com

บริการติดตั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 คุณรุ่งธรรม ผ่านภพ 083-989-5908 rungtham.pha@kspthailand.com

บริการติดตั้งภาคตะวันตก และภาคใต้

4 คุณชัยวัฒน์ พึ่งหรุ่น 083-989-5946 chaiwat.pun@kspthailand.com

บริการติดตั้งตู้ฟัก และระบบcontroller

5 คุณวสันต์ สาตร์สุข 083-989-5910 wasan.sar@kspthailand.com

บริการติดตั้งอุปกรณ์สัตว์น้ำ